distance learning zdalne
zdalne.umlub.pl
Szanowni Państwo,

Poniższa strona została stworzona w celu przekazania najważniejszych informacji, wytycznych, instrukcji dotyczących zdalnego nauczania na Uniwerystecie Medycznym w Lublinie.
Poniżej będą sukcesywnie zamieszczane materiały dotyczące wymienionego tematu. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie zawartości.

Dziękujemy.
Aktualności:

 • 28.04.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze tematy jakie zostały poruszone podczas ostatniego spotkania UZOK:
  1. Fizjologia - pracownia fizjologii powstanie i będzie funkcjonowała od nowego roku akademickiego. Komputery do pracowni są zamówione, natomiast kwestią do rozwiązania pozostaje wybór programu multimedialnego/interaktywnego do ćwiczeń ze studentami oraz dokupienie odpowiedniej ilości licencji. Prodziekani umówią się na obejrzenie działania programu e-fizjologia w zakładzie oraz pozyskają konspekt zajęć obejmujących wykorzystanie programu.
  2. Zakup tablic informacyjnych – system wdrożony w Coll. Novum (URVE) działa bez zarzutu; nie są to tablice ruchome, mają służyć transmisji i wyświetlaniu informacji; są przystosowane do transmisji ciągłej. Tablice interaktywne - obecnie planowany jest zakup 1 szt. dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 2 szt. dla PSK4 oraz 1 szt. dla USzD – są to tablice, na których można rysować, pisać, transmitować obraz, przy tym nie ma konieczności serwisowania żarówek (jak w przypadku projektorów) oraz posiadają lepszą ostrość.
   UZOK rekomenduje zabezpieczenie 60.000zł w budżecie FRPEiP na zakup tablic informacyjnych wraz z oprogramowaniem.
  3. AMMS – system szkoleniowy dla szpitali klinicznych – propozycja od Asseco– kwota: 135.000zł obejmuje chmurę, licencje, migrację bazy danych z systemu szpitalnego; zaproponowano 30 licencji, 9 modułów; dodatkowym kosztem jest 7.300 zł miesięcznie utrzymania chmury, 2 osobodni firmy Asseco, zarządzanie, optymalizacja. Zaproponowano ponowne spotkanie z firmą aby wyjaśnić szczegóły użytkownikom, w sali w szpitalu, wraz z prezentacją poszczególnych modułów; obecny opis napisany językiem informatycznym, nie jest jasny.


 • 01.04.2022

  Podczas dzisiejszego spotkania UZOK omówiony został szereg spraw, z których najważniejsze to m.in.:
  1. Prezentacja PCG Academia – narzędzia wspierające kształcenie. Zaprezentowanie funkcjonalności dotyczących rozwiązań Blackboard, Inspera, IntelliBoard i Open LMS;
  2. Tablice interaktywne – prezentacja założeń programu do prowadzenia zajęć, który ma być m.in. wykorzystany przez pracowników do prezentowania zajęć na tablicy interaktywnej. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie tablica w Zakładzie Fizjologii, a w dalszej kolejności podejmowane będą decyzje dotyczące zakupu oprogramowania i tablic interaktywnych m.in. dla szpitali klinicznych;
  3. AMMS – system szkoleniowy dla szpitali klinicznych - w poniedziałek zaprezentowane zostaną nowe ustalenia po spotkaniu z firmą ASSECO w kwestii prognozowanej kwoty uruchomienia i obsługi systemu;
  4. Elektroradiologia – pojawił się pomysł zainstalowania darmowego oprogramowania na sprzęcie szpitalnym, który umożliwiałby studentom Elektroradiologii pracę.


 • 25.03.2022

  Podczas dzisiejszego spotkania UZOK omówiony został szereg spraw, z których najważniejsze to m.in.:
  1. Zaplanowane zostało spotkanie z firmą Asseco w sprawie systemu szkoleniowego dla szpitali klinicznych AMMS, którego celem będzie omówienie m.in. kwestii bezpieczeństwa systemu i dostępu studentów do systemu;
  2. System SONAR – stworzone zostaną instrukcje dla nauczycieli akademickich, doprecyzowane zostaną kwestie związane z interpretacją zapisów; do końca marca trzeba się zalogować i otworzyć wniosek – w późniejszym czasie można będzie uzupełniać dane; informacja na ten temat zostanie wysłana do wszystkich nauczycieli;
  3. COVID – wg. nowego rozporządzenia od poniedziałku 28 marca nie trzeba nosić maseczek za wyjątkiem w jednostek służby zdrowia i aptek, zespół zaleca jednak noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu w na terenie uczelni; w jednostkach podwyższonego ryzyka (jak np. hematoonkologia) obowiązek testowania przeciwko Covid-19 powinien pozostać;
  4. Bramki do wykrywania sprzętu elektronicznego – w związku z pojawiającymi się przypadkami używania przez studentów niedozwolonych urządzeń na egzaminach, rozważana jest możliwość zakupu bramek do wykrywania sprzętu elektronicznego;
  5. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się prezentacja PCG Academia oraz działań związanych z dniami otwartymi;
  6. Studenci będą mogli pracować w podmiotach leczniczych już od pierwszego roku (w różnym charakterze uzależnionym od poziomu uzyskanej wiedzy).


 • 18.03.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze tematy jakie zostały poruszone podczas ostatniego spotkania UZOK:
  1. Umowy na zakup sprzętu komputerowego
  2. Program do symulacji stanów fizjologicznych
  3. System szpitalny ASSECO – koncepcja stworzenia modułu „seminarium kliniczne”
  4. Wprowadzanie pytań do egzaminów poziomujących do systemu ACEM
  5. Kwestia przyjmowania studentów polskich i ukraińskich z uczelni ukraińskich, którzy chcą podjąć studia na naszej uczelni


 • 11.03.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze tematy jakie zostały poruszone podczas ostatniego spotkania UZOK:
  1. Poruszenie kwestii wyposażenia nowych sal seminaryjnych
  2. System obsługi aplikacji w szpitalach:
   • omówienie migracji danych z systemów szpitalnych; dostarczenia komputerów, problemu licencji na poszczególne moduły; kosztów utrzymania
  3. Licencje na platformę Zoom:
   • analiza obecnych potrzeb uczelni na wykorzystanie posiadanych licencji


 • 16.02.2022

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania dotyczące ogłoszonego dnia 23.12.2021 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które to m.in. wprowadza obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wśród studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego zgodnie, z którym osoby te zobowiązane są do poddania się szczepieniu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w terminie do dnia 1 marca 2022 roku oraz wydanego w tej sprawie komunikatu JM Rektora.
  Otwórz


 • 11.02.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie jakie zostały poruszone w dniu 11.02.2022r. podczas spotkania UZOK:
  1. Przedstawienie informacji przez Zespół ds. Bezpieczeństwa ws. podjętych działaniach w ramach opracowania procedury w przypadku alarmu i jego odwołania, w tym. m.in.:
   • omówienie schematu reagowania alarmowego w UML
   • plan wprowadzenia audytu bezpieczeństwa
   • zaprezentowanie proponowanych środków komunikacji z pracownikami i studentami na wypadek alarmu
   • szczegółowa koncepcja powstania strony internetowej dedykowanej bezpieczeństwu
  2. Omówienie możliwości wygospodarowania dodatkowych sal seminaryjnych, w tym m.in.
   • SPSK4, USzD, UCS oraz Collegium Academicum oraz Pracowni Fizjologii
  3. Poruszenie kwestii możliwości weryfikacji przez uczelnię certyfikatów Covidowych


 • 07.02.2022

  Szanowni Państwo,

  W roku 2021 zrealizowano zakupy do jednostek UML w ramach limitu na zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych oraz Funduszu rozwoju programu dla studentów anglojęzycznych na kwotę 753 821.72 zł.

  Pełne zestawienie w pliku do pobrania
  Otwórz


 • 02.02.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie jakie zostały poruszone w dniu 28.01.2022r. podczas spotkania UZOK:
  1. Opinia na temat zakupu dodatkowych tabletów wraz z wyposażeniem
   • zakup 260 tabletów do liczby ogólnej 410 -wszyscy obecni na spotkaniu członkowie UZOK opowiedzieli się za;
  2. Przedstawienie informacji na temat:
   • pracy zmianowej administracji
   • dodatkowej dezynfekcji w budynkach - dział administracyjno- gospodarczy został poinformowany
   • obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych do dnia 1 marca 2022 r.– propozycja ogłoszenia została rozesłana do członków zespołu
   • zakupów inwestycyjnych z 2021 r.
   • skierowania pisma do dyrektorów szpitali w sprawie sal seminaryjnych
   • wprowadzanie danych do systemu CREF;
  3. Akredytacja PKA - prace zmierzające do uzyskania certyfikatu World Federation for Medical Education(WFME) potwierdzającego zgodność standardów akredytacyjnych stosowanych przez PKA z zalecanymi i przyjętymi przez WFME w zakresie oceny jakości kształcenia na kierunku lekarskim;
  4. Sesja egzaminacyjna - rozpoczyna się sesja, po niej przerwa międzysemestralna, zaliczenia pozostają w formie stacjonarnej;
  5. Zaliczenia na Moodle - przeprowadzenie wszystkich zaliczeń na Moodle jest niemożliwe gdyż nie ma w uczelni odpowiedniej infrastruktury (brak wystarczającej liczby tabletów);


 • 21.01.2022

  Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie jakie zostały poruszone w dniu 21.01.2022r. podczas spotkania UZOK:
  1. Organizacja kształcenia
   • przechodzimy na tryb zdalny/zmianowy, w pomieszczeniach administracyjnych powinna być 1 osoba na pokój;
   • w katedrach powinno być podobnie; informacje o pracy zmianowej zostaną przesłane do jednostek;
   • praca zmianowa powinna dotyczyć również dziekanów;
   • niedopuszczalne jest aby pracownicy uczelni poruszali się po budynkach bez maseczki;
   • należy również stosować się do wszystkich pozostałych wytycznych sanitarnych;
   • USzD – dyrekcja szpitala rozważa możliwość pracy zmianowej wśród zespołów medycznych aby uniknąć zachorowania całych oddziałów, może mieć to wpływ na dydaktykę;
  2. Egzaminy i zaliczenia - pozostają w formie stacjonarnej; dopuszczalna jest opcja przedłużenia sesji, przeniesienia na inny termin;
  3. Podwyższenie alertu związanego z aktywnością w cyberprzestrzeni; niepokojące informacje powinny być skierowane na adres: informatyka@umlub.pl;
  4. Raport Covid - odnotowano wzrost liczby zakażeń w ostatnim tygodniu wśród studentów i nauczycieli; 89.3% studentów UML jest zaszczepionych (8 miejsce spośród wszystkich uczelni w Polsce); wśród pracowników wszczepialność jest również wysoka 92,1%;
  5. Doposażenie szpitali stanowi cel na najbliższy rok; opracowane zostaną tabele obejmujące zakupy inwestycyjne z 2022 r.; do jednostek, które zamówiły w ostatnim czasie zostanie wysłana informacja kiedy otrzymają zamówienie;
  6. Planowane są szkolenia z rozumowania klinicznego dla klinicystów


 • 10.12.2021

  8 grudnia br. odbyło się III spotkanie z cyklu "Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem oraz prezentacje do obejrzenia.

  Otwórz

  Poniżej udostępniamy również prezentacje prelegentów.

  ACEM - jakie jest miejsce oceny w kształceniu? Otwórz
  Wyniki egzaminów LEK i LDEK Otwórz
  Znaczenie pomocy psychologicznej dla studentów i nauczycieli w czasie pandemii Otwórz
  Słabe i mocne strony kształcenia Otwórz
  Wyjątkowi jak płatki śniegu Otwórz


 • 06.12.2021

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na III Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DźJUML), który odbędzie się już w najbliższą środę.
  Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo w załączniku.
  Otwórz Otwórz PDF

  Temat: III Dzień Jakości UML
  Termin: 8 grudnia (środa), godz. 13:00
  Formuła spotkania: online, za pomocą platformy ZOOM.

  Poniżej dane do uczestnictwa w spotkaniu:
  Dołącz do spotkania za pomocą linku: Otwórz
  lub za pomocą identyfikatora:
  Identyfikator spotkania: 975 9049 1982
  Kod dostępu: 562718

  Gorąco zapraszamy!


 • 01.12.2021

  Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie jakie zostały poruszone podczas ostatniego spotkania UZOK:
  1. Hospitacje - ustalone zostało, ze hospitacje powinny być zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z podaniem przewidywanej daty i godziny ich przeprowadzenia, natomiast wizyty ewaluacyjne mogłyby odbywać się bez wcześniejszych zapowiedzi;
  2. Zakupy informatyczne - wszyscy członkowie UZOK opowiedzieli się za zwiększeniem budżetu przeznaczonego na zakupy informatyczne w 2022 o 20% w stosunku do roku bieżącego co w głównej mierze spowodowane jest rosnącą inflacją
  3. Utworzenie pracowni multimedialnej w Katedrze Fizjologii – przedstawiciele Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu wraz zespołem IT złożą wizytę w Katedrze Fizjologii celem analizy możliwości technicznych w Katedrze, co pozwoli podjąć adekwatne decyzje w zaplanowaniu rozbudowy infrastruktury;
  4. Wyposażenie sal dydaktycznych w komputery - zgłoszona została propozycja aby sale dydaktyczne zostały wyposażone w komputery stacjonarne co pozwoliłoby na rozwiązanie problemu z wypożyczaniem sprzętu i zakupem kolejnych laptopów. Na następne spotkanie UZOK zostaną oszacowane potrzeby w tym zakresie w szpitalach: SPSK 4 i SPSK 1, USD oraz UCS;


 • 19.11.2021

  Podczas dzisiejszego spotkania UZOK omówiony został szereg spraw, z których najważniejsze to m.in.:
  1. Utworzenie pracowni multimedialnej w Katedrze Fizjologii - realizacja zaleceń UKLKK
   W związku ze zgłoszonym przez Katedrę Fizjologii zapotrzebowaniem na programy i sprzęt niezbędny do realizacji tego zagadnienia, zespół informatyczny przeanalizuje wymagania software jakie muszą zostać spełnione oraz przeprowadzona zostanie wizja lokalna w celu dopasowania zapotrzebowania do możliwości technicznych w Katedrze Fizjologii. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z zespołem dziekańskim, kierownikiem Katedry Fizjologii w celu podjęcia kolejnych ustaleń.
  2. Opinia na temat zapotrzebowania dla Kliniki Otolaryngologii na sprzęt niezbędny do badania pacjentów przez studentów podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zaplanowane zostało spotkanie z kierownikiem Kliniki Otolaryngologii oraz dziekanów Wydziału Lekarskiego w CSM w celu omówienia i ustalenia czemu będzie służył zakup i jakie cele zostaną zrealizowane dzięki temu zakupowi.
  3. Strona internetowa – w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o małej atrakcyjności oraz ograniczeniami funkcjonalnymi oraz użytkowymi uczelnianej strony internetowej podjęta została decyzja o wystosowaniu prośby przez UZOK do JM Rektora o podjęcie kroków zmierzających do poprawy działania obecnej strony internetowej lub rozważenia zakupu nowej bardziej przyjaznej wszystkim użytkownikom.
  4. C.R.E.F. - Centralny Rejestr Egzaminów i Fakultetów
   Ustalone zostało, że osobami uprawnionymi do wprowadzania danych do systemu powinni być koordynatorzy przedmiotów, a nie dziekanaty;
   1. prawa i obowiązki koordynatorów zostaną zaktualizowane o takie obowiązki;
   2. technicznie system C.R.E.F. będzie musiał przejść modyfikacje aby umożliwić takie przedsięwzięcie;


 • 28.09.2021

  Szanowni Państwo,

  dnia 27 września 2021 r. zostało wydane Zarządzenie Rektora Nr 136/2021 w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

  W związku z uchyleniem Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia będą odbywać się w formie kontaktowej. Wyjątek stanowią wykłady, które co do zasady będą prowadzone w formie zdalnej.

  Nowość stanowi możliwość prowadzenia seminariów w formie hybrydowej, która oznacza prowadzenie zajęć w formie kontaktowej z częścią grupy studentów przy jednoczesnym zapewnieniu połączenia zdalnego w czasie rzeczywistym z pozostałymi studentami danej grupy. Zajęcia mogą odbywać się w tej formie na wniosek Kierownika jednostki złożony do Dziekana.

  Wzorem roku poprzedniego istnieje możliwość złożenia wniosku o kształcenie w formie zdalnej w wyjątkowych przypadkach, należy jednak pamiętać o konieczności pilnowania limitu liczby punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 755).

  Dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywać się w formie kontaktowej w postaci ustnej lub pisemnej.

  Pełna treść Zarządzenia dostępna jest w BiP na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Otwórz BIP

 • 11.06.2021

  9 oraz 10 czerwca br. odbyły się kolejne spotkania z cyklu "Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej. Tym razem formuła obejmował dwa dni. Pierwszy dzień swoją tematyką obejmował zagadnienia dotyczące nauczycieli, natomiast drugiego dnia wystąpili przedstawiciele organizacji studenckich. Dowiedzieliśmy się między innymi o obciążeniu kognitywnym studentów, netykiecie, sposobach aktywizowania studentów, egzaminach flagowych jak i planach na przyszłość poszczególnych wydziałów. Studenci przedstawili swoje organizacje i ich działania. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem.

  Dzień pierwszy: Otwórz
  Dzień drugi: Otwórz

  Poniżej udostępniamy również prezentacje prelegentów.

  Obciążenie kognitywne - analiza jakości kształcenia Otwórz
  Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna Otwórz
  Netykieta w pracy na Uniwersytecie Otwórz
  Wydział Farmaceutyczny Otwórz
  Oceńmy kompetencje studenta Otwórz
  O egzaminach flagowych Otwórz
  Sposoby aktywizowania studentów Otwórz
  Wydział Nauk o Zdrowiu Otwórz
  Zebrane prezentacje studenckie Pobierz • 02.06.2021

  Szanowni Państwo,

  W imieniu JM Rektora, serdecznie zapraszamy Państwa na II Dzień Jakości Kształcenia UML, który odbędzie dnia 9 czerwca br (środa) dla Pracowników oraz 10 czerwca br (czwartek) dla Studentów.

  Poniżej znajduje się szczegółowy plan DźJUMLi.

  Środa: Otwórz
  Czwartek: Otwórz


 • 25.05.2021

  Sposób przeprowadzania egzaminów

  Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało odpowiedź na pismo KRASP w sprawie wątpliwości dotyczących możliwości przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych w siedzibie uczelni. W odpowiedzi czytamy, że "Istnieje możliwość organizacji w czasie pandemii zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych stacjonarnie - tj. w siedzibie uczelni lub jej filii. Decyzja o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych zajęć, a także egzaminu dyplomowego należy do władz uczelni."

  Wspomniane pisma znajdują się w załączniku do komunikatu.

  Pismo KRASP: Otwórz
  Odpowiedź MEiN: Otwórz


 • 16.04.2021

  Rozpoczynamy ankietyzację semestru letniego 2020/2021
  Otwórz

  Sekcja Jakości Kształcenia informuje o rozpoczynającej się ankietyzacji semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

  Ankiety są dostępne na Portalu Studenta i dotyczą oceny nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych.

  Wypełniamy, oceniamy!

  W przypadku pojawiających się pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
  e-mail: jakoscksztalcenia@umlub.pl
  tel: 81 448 50 74; 81 448 53 85


 • 14.04.2021

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Prorektora ds. Klinicznych do Kierowników Jednostek Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Otwórz


 • 29.03.2021

  Informacja ws. organizacji kształcenia po wprowadzeniu nowych obostrzeń

  Szanowni Studenci,

  Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzenia w kraju nowych obostrzeń w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, bieżąca organizacja kształcenia pozostaje bez zmian - aktualnie prowadzone zajęcia będą kontynuowane w dotychczasowej formie.

  O wszelkich ewentualnych zmianach w organizacji zajęć będą Państwo informowani na bieżąco.


 • 27.03.2021

  Szanowni Studenci/Doktoranci,

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie zdalne.pl, w zakładce "Wolontariat medyczny" udostępniony został komunikat oraz formularz rejestracyjny dla Studentów i Doktorantów chętnych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
  Przejdź


 • 17.03.2021

  Prezentacja systemu do ewaluacji - SONAR

  Zapraszamy nauczycieli akademickich na prezentacje systemu do ewaluacji - SONAR, które odbędą się w dniach:
  • 18 marca 2021 (czwartek) godz. 13:00-14:00 oraz 14:00-15:00
  • 19 marca 2021 (piątek) godz. 13:00-14:00 oraz 14:00-15:00
  Dane do logowania na szkolenia znajdą Państwo w Intranecie.


 • 16.03.2021

  Szkolenia z zakresu obsługi MS Teams

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich na szkolenia z zakresu obsługi MS Teams, które odbędą się w dniach:
  • 19.03.2021 r. (piątek), godz. 10:00
  • 22.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 16:00
  • 23.03.2021 r. (wtorek), godz. 10:00
  Dane do logowania na szkolenia znajdą Państwo w Intranecie.


 • 16.03.2021

  Ewaluacja nauczycieli akademickich

  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki wraz z Prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry oraz Prorektorem ds. Nauki przekazują poniższą informację:
  Otwórz


 • 19.02.2021

  Arkusz oceny dokumentacji zajęć zdalnych dla komisji ewaluacyjnej - wersja testowa
  Otwórz


 • 09.02.2021

  Zestawienie egzaminów flagowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021
  Otwórz


 • 02.02.2021

  W zakładce "nauczanie zdalne - instrukcje" pojawiła się informacja o sposobie dostępu do filmów instruktażowych OSCE dla studentów VI roku kierunku lekarskiego (PNK). Filmy dostępne są na 24 komputerach w czytelni w budynku CSM.


 • 28.01.2021

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że na stronie www.zdalne.umlub.pl (zakładka Nauczanie zdalne, Narzędzia) w formularzu raportowania zajęć online pojawiła się dodatkowa funkcja, umożliwiająca raportowanie zaliczeń końcowych i egzaminów, przeprowadzonych w formie online.
  Prosimy o raportowanie za pośrednictwem tej funkcjonalności wszystkich zaliczeń końcowych i egzaminów przeprowadzonych w formie online.

  Centrum Edukacji Medycznej


 • 13.01.2021

  Aktualizacja godziny spotkania online studentów z JM Rektorem oraz Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki

  Uprzejmie informujemy, iż wszystkie spotkania online studentów z JM Rektorem oraz Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki zaplanowane na piątek, 15.01.2021 r. zostały przesunięte o godzinę (do tyłu) i odbędą się zgodnie z zaktualizowanym poniżej harmonogramem. Dane do logowania do platformy Zoom pozostają niezmienione!


 • 12.01.2021

  JM Rektor, prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. dr hab. n.med. Kamil Torres serdecznie zapraszają wszystkich studentów na kolejne, cykliczne spotkanie, które odbędzie się w piątek, 15.01.2021r.


  Poniżej dane do logowania na platformie zoom:

  - dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego: godz. 10:00
  Topic: Spotkanie JM ze studentami WL i WLD
  Time: Jan 15, 2021 10:00 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/92555770244?pwd=ZUxsUGtGU3REKzI4T1NqUU83clhIdz09
  Meeting ID: 925 5577 0244
  Passcode: 505994

  - dla studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu: 10:30
  Topic: Spotkanie JM ze studentami WF i WNoZ
  Time: Jan 15, 2021 10:30 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/96750890041?pwd=S1dZSWhPRW4wTm9Ca29XZlZDQTBWZz09
  Meeting ID: 967 5089 0041
  Passcode: 965079

  - dla studentów anglojęzycznych i Erasmus: 11:00
  Topic: English Language Students meeting with His Magnificence Rector
  Time: Jan 15, 2021 11:00 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/96511203497?pwd=blA1MlNxVnJ3Y1N4YUNoRXBuVUdsZz09
  Meeting ID: 965 1120 3497
  Passcode: 598826 • 11.01.2021

  Kwalifikacja osób do zaszczepienia odbywa się w budynku Centrum Symulacji Medycznej na ul. Witolda Chodźki 4

 • 07.01.2021

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna akcję szczepień studentów/doktorantów przeciw COVID-19, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu, w związku z tym informujemy, że:
  1. szczepienia rozpoczynają się od dnia 11 stycznia 2020 roku (poniedziałek) kwalifikacji dokonuje lekarz na podstawie wypełnionego „kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (w załączeniu). Osoby, które nie otrzymały skierowania portal Pacjent.gov.pl, otrzymają je bezpośrednio po kwalifikacji.
  2. w przypadku osób, które przeszły COVID 19 szczepienie może być dokonane po 90 dniach od uznania go za ozdrowieńca. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod telefon kontaktowy wskazany poniżej,
  3. miejsce, data, oraz godzina szczepienia zostanie ustalona dla każdej osoby odrębnie i sukcesywnie przesyłana na adres email Uniwersytetu oraz poprzez Portal Studenta w domenie @umlub.pl,
  4. wyznaczony termin szczepienia stanowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

  Osoby, które nie otrzymały informacji o terminie szczepień prosimy, aby nie zgłaszały się do punktów szczepień !!!

  Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz mogące wystąpić problemy, uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022

  Wszelkie informacje zostaną udostępnione drogą poczty elektronicznej oraz na stronie www.zdalne.umlub.pl
  Kwestionariusz z oświadczeniem: Otwórz


 • 18.12.2020

  Szanowni Państwo,

  W dniu dzisiejszym Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego, kierując się zasadą transparentności podjął decyzję o opublikowaniu wykazu jednostek UM, dla których po rekomendacji zespołu UZKZ oraz po uzyskaniu zgody JM Rektora, został zakupiony sprzęt komputerowy do celów dydaktycznych. Wykaz jednostek znajduje się w załączeniu.

  Załącznik: Otwórz


 • 18.12.2020

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia konsultacji z Zespołami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Samorządem Studentów, zostały ustalone zasady zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

  Zalecenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Zespołów Dziekańskich w sprawie zaliczeń oraz egzaminów przedmiotowych w formie zdalnej reguluje Załącznik do niniejszego Komunikatu.

  Z wyrazami szacunku,
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
  prof. dr hab. Kamil Torres

  Załącznik do komunikatu: Otwórz


 • 14.12.2020

  Microsoft Teams w pracy i nauce zdalnej na Uczelni - otwarte szkolenie

  Chcielibyśmy zaprosić wszystkich prowadzących obecnie zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams na otwarte szkolenie z obsługi ww. narzędzia. Szkolenie w formie on-line z wykorzystania platformy Microsoft Teams w nauce zdalnej przeprowadzi Firma Microsoft.

  Data: 15.12.2020
  Godzina: 10:00-12:00

  Połączenie: [Szkolenie będzie dostępne pod tym linkiem].

  Rejestracja na szkolenie nie jest wymagana.
  Rekomendujemy dołączenie przez aplikację Teams lub przeglądarkę Edge, Chrome lub Opera.

  AGENDA SZKOLENIA
  1. Wprowadzenie do platformy Microsoft Teams - omówienie wyglądu i dostępnych modułów
  2. Czat jako przykład komunikacji prywatnej
  3. Tworzenie zespołów zajęciowych
   • Dodawanie studentów
   • Tworzenie kanałów do prowadzenia zajęć
   • Ustawienia
  4. Ogłoszenia, konwersacje, sprawdzanie aktywności - najważniejsze szczegóły
  5. Prowadzenie wykładów i zajęć zdalnie
   • Jak zaplanować zajęcia
   • Dobra organizacja podczas zajęć
   • Prowadzenie zajęć na podstawie swoich materiałów
  6. Moduł Zadania w Teams
   • Tworzenie zadań z wykorzystaniem kart pracy i ich konfiguracja
   • Ocenianie zadań
  7. Wprowadzenie do notesu zajęć (OneNote Class Notebook) - konfiguracja
   • Organizacja pracy w OneNote, sekcje, strony i porządek
   • Jak dodawać materiały w OneNote (czyli tekst, tabele, grafika, filmy on-line, linki)

  Szkolenie będzie miało formę transmisji na żywo. Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań w formie czatu.

 • 09.12.2020

  4 grudnia br. odbył się I Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Medycznej. 19 prelegentów podzieliło się ze społecznością UM swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi ze standardami nauczania, przyznawaniem punktów ECTS, tworzeniem i aktualizacją sylabusów oraz refleksjami na temat akredytacji PKA, hospitacjami zajęć, egzaminami flagowymi ale także etyką i profesjonalizmem oraz psychospołecznymi aspektami w kształceniu. Mieliśmy także okazję zapoznać się z informacjami na temat bieżących działań w zakresie organizacji jakości kształcenia, funkcjonowania Biura Karier oraz krótką reklamą czasopisma BLASK. Nie zabrakło również głosu studentów, którzy zaprezentowali wyniki ankiety na temat jakości kształcenia. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem.

  Otwórz

  Ankieta dla uczestników DzJUML:
  Wypełnij

 • 08.12.2020

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie prosimy o zamieszczanie na platformie Moodle informacji, które umożliwią wizytującym zespołom hospitacyjnym dostęp do prowadzonych przez Państwa w formie zdalnej zajęć poprzez MS Teams.
  Można to zrobić w dwojaki sposób: albo przez zamieszczenie linku do spotkań, albo przez dodanie kodów dostępu do zespołów na MS Teams.
  Prowadzący zajęcia sam decyduje, który sposób zostanie przez niego wybrany.
  Opisy postępowania w obydwu przypadkach znajdują się w zakładce: "Nauczanie zdalne" - "instrukcje" [przejdź]

 • 04.12.2020

  Szanowni Państwo,

  W imieniu JM Rektora, serdecznie zapraszam na I Dzień Jakości Kształcenia UML, który odbędzie się 4 grudnia 2020r. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, otwarciem JM Rektora, prof. dr hab. Wojciecha Załuski.

  W załączeniu znajduje się szczegółowy plan DźJUMLi.

  Poniżej dane do logowania na platformie zoom gdzie odbędzie się transmisja.

  Topic: Dzień Jakości Kształcenia UML
  Time: Dec 4, 2020 12:00 PM Warsaw

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/97746423638?pwd=RVZNZU1QV0NDcXA2ZmRsYkU1MFZVUT09

  Meeting ID: 977 4642 3638
  Passcode: 668954


  W wyrazami szacunku,

  prof. dr hab. Kamil Torres
  Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Program: Otwórz


 • Nowe punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej zostały zainstalowane w poniższych lokalizacjach:

  SPSK1:
  Klinika Chirurgii Ogólnej,
  Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży,
  Klinika Ginekologii,
  Klinika Chorób Zakaźnych,
  Klinika Hematoonkologii,
  Klinika Chirurgii Naczyń,
  Klinika Chirurgii Urazowej,
  Klinika Okulistyki Ogólnej,
  Klinika Chirurgii Siatkówki,
  Klinika Mikrochirurgii Jaskry,
  Klinika dermatologii,
  Klinika Chorób Wewnętrznych.

  SPSK4:
  Zakład Radiologii Lekarskiej,
  Zakład Medycy Nuklearnej,
  Zakład Fizjoterapii Klinicznej,
  Kl. Neurochirurgii,
  Kl. Nefrologii,
  Kl. Rehabilitacji,
  Kl. Ortopedii,
  Kl. Reumatologii,
  Kl. Gastrologii,
  Kl. Pulmunologii.

  USzD:
  Oddział Patologi Niemowląt,
  Odział Patologi Noworodków,
  Oddział Kardiologii Dziecięcej, Oddział Pediatrii i Nefrologii,
  Oddział Pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii,
  Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
  Oddział Pediatrii i Gastroenterologii,
  Odział Alergologi Dziecięcej,
  Zakład Genetyki,
  I Oddział Ortopedii,
  II Oddział Ortopedii.

 • 30.10.2020

  Bezpłatna opieka medyczna (COVID-19)
  Zgodnie z zasadami ustawy z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 , poz.1239 ze zm.) wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną na terytorium RP bezpłatną opiekę medyczną, diagnostykę i leczenie.
 • 28.10.2020

  Dnia 29.10.2020 w Filii Biblioteki UM w Lublinie w CSM (ul. Chodźki 4) na poziomie -1 została uruchomiona pracownia komputerowa do zdalnego nauczania dla Studentów i Asystentów. Dostęp w portierni CSM za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w godzinach 7-22 od poniedziałku do niedzieli. Podczas korzystania z pracowni wymagane jest stosowanie się do wytycznych GIS oraz Regulaminu Studiów. Zapraszamy!
 • 18.10.2020

  Szanowni Państwo

  Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska wydał komunikat w sprawie funkcjonowania Uczelni i kształcenia w trybie zdalnym.

  Od 19.10.2020 r. decyzją JM Rektora uczelnia, do odwołania, przechodzi na nauczanie zdalne. W formie kształcenia kontaktowego odbywać się będzie kształcenie praktyczne na ostatnich latach nauczania na następujących kierunkach:
  1)jednolite studia magisterskie, lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna;
  2)studiach I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, higiena stomatologiczna, techniki dentystyczne, elektroradiologia, biomedycyna;
  3)studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia, elektroradiologia, biomedycyna, kosmetologia.

  Prosimy o obejrzenie poniższego filmu:


 • 15.10.2020

  Szanowni Państwo,

  W związku z informacjami przedstawionymi podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, pragnę poinformować Państwa, że decyzją JM Rektora w naszej uczelni utrzymany zostanie tryb nauczania realizowany dotychczas, tj zajęcia praktyczne nadal będą realizowane w formie kontaktowej.

  Pragnę zapewnić, że uważnie obserwujemy dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną. Nie wykluczamy możliwości podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu Uniwersytetu.

  Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

  Prof. dr hab. Kamil Torres
  Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki


 • 13.10.2020

  Rozpoczął się montaż sieci bezprzewodowej (AP) w Collegium Pharmaceuticum.


 • 13.10.2020

  Montaż sieci bezprzewodowej (AP) w SPSK 1 planowany jest w jednostkach:

  1. Klinika Chirurgii Ogólnej
  2. Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
  3. Klinika Ginekologii
  4. Klinika Chorób Zakaźnych
  5. Klinika Hematoonkologii
  6. Klinika Chirurgii Naczyń
  7. Klinika Chirurgii Urazowej
  8. Klinika Okulistyki Ogólnej
  9. Klinika Chirurgii Siatkówki
  10. Klinika Mikrochirurgii Jaskry


 • 12.10.2020

  Otwarte spotkanie informacyjne 13.10.2020 - szczegóły: Otwórz
  Zapis audio z zakończonego spotkania: Odtwórz Pobierz


 • 09.10.2020

  W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym montaż sieci zostanie rozpoczęty od jednostek:

  1. Oddział Patologii Noworodków
  2. Oddział Patologii Niemowląt


 • 09.10.2020

  W SPSK 4, sieć zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w jednostkach:

  1. Zakład Radiologii Lekarskiej
  2. Zakład Medycyny Nuklearnej
  3. Zakład Fizjoterapii Klinicznej
  4. Klinika Neurochirurgii
  5. Klinika Nefrologii
  6. Klinika Rehabilitacji
  7. Klinika Ortopedii
  8. Klinika Reumatologii
  9. Klinika Gastrologii
  10. Klinika Pulmunologii


 • 09.10.2020

  W budynku Collegium Didacticum została uruchomiona sieć bezprzewodowa i jest dostępny Internet dla pracowników.


 • 25.09.2020

  Szkolenie z zakresu pracy z BigBlueButton odbyło się w piątek 25 września o godz. 12:00. Nagranie ze szkolenia będzie udostępnione, zatem jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w szkoleniu, będzie mógł je obejrzeć w terminie późniejszym.


 • 23.09.2020

  W dniu 2020-09-23 o godz. 9:00 w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Platformą Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla pracowników dziekanatów na temat zakładania kursów zdalnych na platformie e-learningowej Moodle. Pracownicy zostali przeszkoleni celem rozłożenia obciążenia pracą administratorów platformy.


W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań Uniwersytetu w obszarze kształcenia studentów i doktorantów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kontynuacji działań podjętych w roku akademickim 2020/2021 przez Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego, w jego miejsce na rok akademicki 2021/2022 powołany został Uczelniany Zespół ds. Organizacji Kształcenia

Lista osób powołanych do Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Kształcenia:
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki (przewodniczący zespołu)
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
 • prof. dr hab. n. med. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr n. med. Jarosław Sobieszczański – Prodziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
 • dr n. med. Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych
 • dr hab. n. med. Katarzyna Drabko – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. med. Paweł Miotła – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych
 • prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska - Prodziekan Wydziału Biomedycznego
 • mgr Anna Gosik – Dyrektor – Centrum Edukacji Medycznej
 • inż. Wacław Urbański – Dział Systemów Informatycznych
 • mgr inż. Marcin Marcewicz - Dział Wsparcia Teleinformatycznego
 • mgr Marcin Hus – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • mgr Katarzyna Żurawicz – Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji
 • mgr Jan Korulczyk – Centrum Symulacji Medycznej
 • inż. Piotr Marciniak – Centrum Symulacji Medycznej
 • lic. Marcin Rusinek – Centrum Symulacji Medycznej
 • dr Justyna Zuzańska – Dziekanat Wydziału Lekarskiego
 • mgr Magdalena Staśkiewicz - Centrum Edukacji Medycznej
 • mgr Michał Jałocha – Centrum Edukacji Medycznej
 • mgr Magdalena Fatyga–Ładoszek - Centrum Edukacji Medycznej
 • mgr inż. Sławomir Sioma – Centrum Edukacji Medycznej
 • mgr Agata Hrycaj - Centrum Edukacji Medycznej
 • Izabela Dziatkiewicz – studentka
 • Karol Chromiak – student


Lista osób powołanych do Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego:
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki (przewodniczący zespołu)
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego (zastępca przewodniczącego zespołu)
 • prof. dr hab. n. med. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr n. med. Jarosław Sobieszczański – Prodziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
 • dr n. med. Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • dr hab. n. med. Katarzyna Drabko – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. med. Paweł Miotła – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • mgr Jarosław Dzierżek - Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
 • mgr Jan Korulczyk – Centrum Symulacji Medycznej
 • inż. Piotr Marciniak – Centrum Symulacji Medycznej
 • lic. Marcin Rusinek – Centrum Symulacji Medycznej
 • mgr Michał Jałocha – Dział Kształcenia
 • inż. Wacław Urbański – Dział ds. Systemów Informatycznych
 • mgr inż. Marcin Marcewicz - Dział Wsparcia Informatycznego
 • mgr Marcin Hus – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Terminarz spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Kształcenia (dawniej UZKZ):

 • 06.05.2022 - planowane
 • 08.04.2022 - zakończone
 • 01.04.2022 - zakończone
 • 25.03.2022 - zakończone
 • 18.03.2022 - zakończone
 • 11.03.2022 - zakończone
 • 11.02.2022 - zakończone
 • 04.02.2022 - zakończone
 • 28.01.2022 - zakończone
 • 21.01.2022 - zakończone
 • 17.12.2021 - zakończone
 • 03.12.2021 - zakończone
 • 26.11.2021 - zakończone
 • 19.11.2021 - zakończone
 • 29.10.2021 - zakończone
 • 15.10.2021 - zakończone
 • 08.10.2021 - zakończone
Terminarz spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego (Archiwalne):
 • 17.09.2021 - zakończone
 • 10.09.2021 - zakończone
 • 03.09.2021 - zakończone
 • 11.06.2021 - zakończone
 • 28.05.2021 - zakończone
 • 21.05.2021 - zakończone
 • 30.04.2021 - zakończone
 • 23.04.2021 - zakończone
 • 16.04.2021 - zakończone
 • 09.04.2021 - zakończone
 • 26.03.2021 - zakończone
 • 19.03.2021 - zakończone
 • 12.03.2021 - zakończone
 • 26.02.2021 - zakończone
 • 19.02.2021 - zakończone
 • 12.02.2021 - zakończone
 • 05.02.2021 - zakończone
 • 29.01.2021 - zakończone
 • 22.01.2021 - zakończone
 • 15.01.2021 - zakończone
 • 08.01.2021 - zakończone
 • 18.12.2020 - zakończone
 • 11.12.2020 - zakończone
 • 04.12.2020 - zakończone
 • 27.11.2020 - zakończone
 • 20.11.2020 - zakończone
 • 13.11.2020 - zakończone
 • 06.11.2020 - zakończone
 • 30.10.2020 - zakończone
 • 23.10.2020 - zakończone
 • 16.10.2020 - zakończone
 • 09.10.2020 - zakończone
 • 02.10.2020 - zakończone
 • 24.09.2020 - zakończone
 • 18.09.2020 - zakończone
 • 15.09.2020 - zakończone
Zarządzenia:
 • Obwieszczenie nr 10/2021 z dn. 26-10-2021
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2: Otwórz
  Więcej na stonie BIP Uniwersytetu: BIP
 • Zarządzenie Rektora nr 136/2021 z dn. 27-09-2021
  w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: Otwórz
  Załączniki: Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5
 • Zarządzenie Rektora nr 143/2021 z dn. 05-10-2021
  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: Otwórz
 • Zarządzenia archiwalne:

RODO:
 • Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne: Otwórz

Akty prawne:
 • Aktualnie brak

Rozporządzenia:
 • Aktualnie brak

Komunikaty:
 • Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia konsultacji z Zespołami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Samorządem Studentów, zostały ustalone zasady zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

  Zalecenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Zespołów Dziekańskich w sprawie zaliczeń oraz egzaminów przedmiotowych w formie zdalnej reguluje Załącznik do niniejszego Komunikatu.

  Z wyrazami szacunku,
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
  prof. dr hab. Kamil Torres

  Załącznik do komunikatu: Otwórz
Instrukcja logowania: system CEM oraz dodawania egzaminów - koordynatorzy

Informacja o sposobie dostępu studentów do filmów instruktarzowych OSCE dla studentów VI roku kierunku lekarskiego (PNK):

 1. Filmy (na tą chwilę 4 z psychiatrii i 1 z ginekologii) są dostępne na 24 komputerach w czytelni w budynku CSM (piętro -1).

 2. Aby obejrzeć filmy, student musi zalogować się do komputera stworzonym do tego kontem o loginie "Student" - bez hasła. To konto służy wyłącznie do celów przeglądania filmów OSCE. Inne strony, poza stronami w domenie e-csm.umlub.pl są niedostępne, porty USB zablokowane. Filmy są niedostępne z personalnych kont studenckich.

 3. Po zalogowaniu w MS Windows student musi zalogować się do swojego konta w CMET używając przeglądarki Chrome (koniecznie!) i wybrać opcję "Repozytorium filmów" a następnie wybrać żądany film.

 4. W celu normalnej pracy na komputerach czytelni, student musi zalogować się (jak wcześniej) do MS Windows swoim normalnym kontem studenckim, teraz jednak z tą różnicą, że zamiast samego numeru indeksu w polu nazwy użytkownika należy wpisać przed numerem "student\", czyli np. "student\12345". Informacja o nowej formie logowania ma być przygotowana przez Dział Informatyczny i umieszczona w czytelni.MS Teams:
 • Otwórz - Generowanie kodu dostępu do MS Teams
 • Otwórz - Zamieszczenie linku o MS Teams na Moodle


CMET:
 • Otwórz - Jak pisać pytania do testu na CMET
 • Otwórz - Przebieg testu w systemie CMET v.2 po stronie Studenta


Moodle UM:

ZOOM:

Zajęcia ONLINE - zasady dla studentów:
 • Otwórz - Organizacja zajęć
 • Otwórz - Wskazówki do zajęć
 • Otwórz - Dobre praktyki uczestnika spotkania on-line
 • Otwórz - Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna


Filmy:
 • Film instruktażowy do platformy MOODLE - Tworzenie quizu, importowanie i eksportowanie pytań

  Przykładowy plik z pytaniami testowymi: Pobierz

 • Film instruktażowy MS TEAMS - Zakładanie spotkania w sposób eliminujący nieodpowiednie zachowania - rola administratora, administrowanie spotkaniem.
  Udostępnianie materiałów podczas spotkania - prezentacje, dokumenty.
  Otwórz

 • Film instruktażowy MS TEAMS - tworzenie spotkania:


 • Film instruktażowy MS TEAMS - zarządzanie zespołem:


 • Film instruktażowy MS TEAMS - zespoły, spotkania:


Schemat postępowania

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna (APPiE)

Od nowego roku akademickiego rusza Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
- mają złe samopoczucie psychiczne,
- znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
- mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
- mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
- mają nastroje depresyjne,
- doświadczają napadów lęków i paniki,
- dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do APPiE mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego APPiE w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „ częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z APPiE w UMLUB?

Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://upp.umlub.pl/ Otwórz (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników APPiE.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie.
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Siedziba APPiE:

Collegium Academicum
ul. dra W. Chodźki 7
1 piętro, pokój 119

Kto udziela pomocy?

Pracownicy APPiE to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
- Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
- Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim
- Dr Tomasz Kucmin – tel. 605 551 993 – porady w języku polskim i angielskim
- Dr Grażyna Gwizda – tel. 503 100 932 – pomoc w języku polskim

Osoby zgłaszające się do APPiE mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.
Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.

Adresy mailowe - informacja / pomoc techniczna

Centrum Edukacji Medycznej:
 • Nr telefonu alarmowego do Centrum Edukacji Medycznej, czynny w dni powszednie w godzinach od 16 do 21 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00, tylko w sprawach związanych z ewentualnymi pytaniami związanymi z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 690 407 028
Moodle UM:
 • zdalne.lek1@umlub.pl – dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 • zdalne.lek2@umlub.pl – dla Wydziału Lekarskiego
 • zdalne.farm@umlub.pl – dla Wydziału Farmaceutycznego
 • zdalne.zdr@umlub.pl – dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS):
 • 365@umlub.pl – dla wszystkich Wydziałów UML
Ważne strony internetowe:
 • Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna: Otwórz


ZAKAŻONY / Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
Powiadamia właściwy Dziekanat:
Telefony alarmowe tylko w wyznaczonych godzinach

 1. Wydział Lekarski
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6304
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 031
   • e-mail alarmowy: covid.2dzieklek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci medycyny
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 2. Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6006
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 030
   • e-mail alarmowy: covid.1wydzlek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci stomatologii
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 3. Wydział Farmaceutyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.farmacja@umlub.pl
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 6700
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 032
   • e-mail alarmowy: covid.wnoz@umlub.pl
 5. Wydział Nauk Medycznych
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 7503
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 573 794 334
   • e-mail alarmowy: covid.wnm@umlub.pl
 6. ERASMUS
  • Dotyczy: studenci programu ERASMUS
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
Narzędzia zdalnego nauczania:
 • Moodle UM (platforma e-learningowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie): Otwórz
 • Pakiet Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS): Otwórz
Resetowanie haseł: Formularze:
 • Formularz rejestracji odbytych zajęć online (TYLKO DLA PROWADZĄCYCH): Otwórz
 • Formularz wniosku dla spotkania ZOOM UM (TYLKO DLA PRACOWNIKÓW UM): Otwórz
Eduroam Wi-Fi:
Wolontariat Medyczny

14.02.2022

Gdzie można zrobić wymaz przeciwko COVID-19?

Punkty wymazowe w Lublinie dla osób, które muszą wykonać test w kierunku COVID-19 - szczegółowa lista wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajduje się tutaj: Otwórz07.02.2022

Gdzie w dalszym ciągu można zgłosić chęć szczepienia?

Studenci oraz doktoranci naszej uczelni w dalszym ciągu mają możliwość zarejestrowania się na szczepienie wypełniając dostępny na stronie głównej UML formularz rejestracyjny.

Formularz dostępny jest dla studentów polskojęzycznych Otwórz

oraz dla studentów anglojęzycznych Otwórz

Po weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, pracownik uniwersytetu kontaktuje się z punktem szczepień działającym w jednym ze szpitali klinicznych UM, a następnie student otrzymuje informację zwrotną o wyznaczonym miejscu oraz terminie szczepienia.

Oprócz powyższych możliwości, zapisać się na szczepienie w dogodnym dla siebie miejscu i terminie można:

 • poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl: Otwórz
 • poprzez aplikację mojeIKP: Otwórz
 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
 • skontaktować się z wybranym punktem szczepień: Wyszukaj
 • zapisać się, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • jak przekazało Ministerstwo Zdrowia w wydanym 30 listopada komunikacie, wszystkie osoby z wystawionym e-skierowaniem będą miały możliwość zaszczepienia się w dniach od 2 do 24 grudnia br. w punktach szczepień powszechnych (PSP) bez konieczności wcześniejszego zapisania się i od razu przyjąć szczepienie.


24.01.2022

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19

W dniu 23 grudnia 2021 roku ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zgodnie z treścią rozporządzenia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko Covid-19 podlegają m.in. osoby wykonujące zawód medyczny oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Osoby te są zobowiązane do poddania się szczepieniu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w terminie do dnia 1 marca 2022 roku.

Obowiązek szczepienia ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązkiem szczepienia objęte są osoby, które nie mają przeciwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod tym przyciskiem: Otwórz10.01.2022

Podsumowanie akcji „Przystanek Szczepienie”

Akcja „Przystanek Szczepienie”, obywała się począwszy od 30 września w każdy czwartek i piątek od godz. 9 do 16 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chodźki 4. Początkowo akcja szczepień zaplanowana była jedynie na trzy dni, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się od samego początku, organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu akcji do 17 grudnia, 2021 r. Łącznie przez 23 trwania akcji zaszczepionych zostało 2691 osób, co daje średnią 117 osób dziennie i prawie 17 osób na godzinę. W akcję bezpośrednio zaangażowanych było łącznie 3 lekarzy oraz 4 pielęgniarki z Instytutu Medycyny Wsi, 28 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu UM, 20 żołnierzy z II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 osób z Centrum Edukacji Medycznej UM, które koordynowały na miejscu przebieg akcji oraz pracownicy Centrum Symulacji Medycznej. Uwieńczeniem akcji było uroczyste podsumowanie tej inicjatywy, które odbyło się 23 grudnia, 2021 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podczas, którego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki okolicznościową monetę Narodowego Banku Polskiego za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19.

16.11.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja 6

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 18 i 19 listopada.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 18 i 19 listopada i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz02.11.2021

Szczepienia przeciwko Covid-19 dawką przypominającą

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 28.10.2021 r. pojawił się Komunikat nr 14 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa zdrowia od 2 listopada 2021 r. rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Pfizer-BioNTech, Moderna lub AstraZeneca lub jedną dawkę szczepionki Johnson & Johnson.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu na stronie Ministerstwa Zdrowia: Otwórz02.11.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja 5

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 4 i 5 listopada.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 4 i 5 listopada i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz25.10.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja 4

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 28 i 29 października.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 28 i 29 października i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz19.10.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja 3

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 21 i 22 października.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 21 i 22 października i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz11.10.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja 2

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 14 i 15 października.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 14 i 15 października i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz06.10.2021

Przystanek szczepienie - kontynuacja

W związku z dużym zainteresowaniem akcją „Przystanek szczepienie” organizatorzy podjęli decyzję o jej powtórzeniu w dniach 7 i 8 października.

Przyjdź do Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) w dniach 7 i 8 października i zaszczep się przeciwko COVID-19.

Zespół medyków czeka na wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 16.

Akcja PRZYSTANEK SZCZEPIENIE skierowana jest do studentów wszystkich uczelni wyższych Lublina, nauczycieli akademickich i ich rodzin, pełnoletniej młodzieży szkolnej, mieszkańców Lublina oraz obcokrajowców przebywających w naszym mieście.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz27.09.2021

Środowisko akademickiego Lublina wspólnie przeciwko COVID-19

Z inicjatywy Lubelskiego Związku Uczelni (UMCS, UP, PL, UM) i Wojewody Lubelskiego, przy udziale Prezydenta Miasta Lublin, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie oraz II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostanie przeprowadzona akcja „Przystanek szczepienie”.

O przedsięwzięciu poinformowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 września br. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Właśnie wtedy środowisko akademickie Lublina, wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi podpisało porozumienie o współpracy dot. wsparcia akcji szczepień przeciwko COVID-19.

W ramach inicjatywy, w dniach: 30 września oraz 1 i 4 października br. w godz. 9.00-16.00, w Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4) odbędą się szczepienia dla studentów i pracowników lubelskich uczelni wyższych, ich rodzin, a także dla wszystkich mieszkańców Lublina zainteresowanych szczepieniem.

Podczas trwania akcji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podstawi dedykowany autobus, który będzie pokonywał specjalną trasę, zlokalizowaną przy lubelskich uczelniach wyższych.

Trasa przebiegać będzie w pętli, począwszy od Felina, poprzez kampus uniwersytecki, a kończąc na „Przystanku szczepienie” zlokalizowanym przy Uniwersytecie Medycznym.

Więcej na stronie Uniwersytetu: Otwórz30.03.2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE - Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż wznowiona zostaje możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla studentów/doktorantów naszej Uczelni biorących udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (Dz.U. 2021 poz. 512).

W celu zgłoszenia do programu szczepień należy wypełnić poniższy formularz elektroniczny.

Do formularza należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Studenci, którzy dokonali wcześniej zgłoszenia na szczepienie, proszeni są o niedokonywanie ponownej rejestracji za pośrednictwem Uniwersytetu.

Kolejność szczepień oraz przebieg szczepienia podlegać będzie dalszym szczegółowym regulacjom.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022 oraz e-mail:
pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl


Informacja dotycząca czasowego zawieszenia szczepień pierwszą dawką osób z „grupy 0”

W związku z przerwami w dostawach szczepionki przeciwko COVID-19 oraz decyzji Agencji Rezerw Materiałowych, szczepienia pierwszą dawką zostają czasowo zawieszone w terminie pomiędzy 1 a 7 lutego 2021.

Bez zmian natomiast przeprowadzane będą szczepienia osób z „grupy 0” drugą dawką.

Będziemy na bieżąco informować o wznowieniu szczepień.


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna akcję szczepień studentów/doktorantów przeciw COVID-19, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu, w związku z tym informujemy, że:
 1. szczepienia rozpoczynają się od dnia 11 stycznia 2020 roku (poniedziałek) kwalifikacji dokonuje lekarz na podstawie wypełnionego „kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (w załączeniu). Osoby, które nie otrzymały skierowania portal Pacjent.gov.pl, otrzymają je bezpośrednio po kwalifikacji.
 2. w przypadku osób, które przeszły COVID 19 szczepienie może być dokonane po 90 dniach od uznania go za ozdrowieńca. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod telefon kontaktowy wskazany poniżej,
 3. miejsce, data, oraz godzina szczepienia zostanie ustalona dla każdej osoby odrębnie i sukcesywnie przesyłana na adres email Uniwersytetu oraz poprzez Portal Studenta w domenie @umlub.pl,
 4. wyznaczony termin szczepienia stanowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.
Osoby, które nie otrzymały informacji o terminie szczepień prosimy, aby nie zgłaszały się do punktów szczepień !!!

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz mogące wystąpić problemy, uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022

Wszelkie informacje zostaną udostępnione drogą poczty elektronicznej oraz na stronie www.zdalne.umlub.pl

Ulotka dla pacjenta: Otwórz

Kwestionariusz z oświadczeniem: Otwórz


Formularz rejestracyjny do programu szczepień przeciwko SARS-COV-2

W celu zgłoszenia się do programu szczepień przeciwko SARS-COV 2 dla studentów i doktorantów, należy do dnia 12 stycznia 2021 roku do godz. 24:00 wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod poniższym linkiem:
Otwórz

Szczepienia

Infografika: Otwórz


11-01-2021

W dniu dzisiejszym dział informatyczny uruchomił funkcjonalność powiadomienia studentów o wypełnieniu poprzez stronę umlub.pl formularza rejestracyjnego do szczepień przeciwko covid-19. Dzięki temu studenci będą otrzymywali potwierdzenie wypełnienia formularza na adres e-mail w domienie umlub.
 • Film: Samodzielne pobieranie materiału do badania w kierunku wykrycia wirusa SARS CoV-2 Otwórz

 • Infografika - Bezpośredni kontakt: Otwórz

 • Infografika - Kwarantanna: Otwórz

 • Infografika - Izolacja: Otwórz

 • Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego dla studentów: Otwórz 1 Otwórz 2
Centrum Edukacji Medycznej:
 • Nr telefonu alarmowego do Centrum Edukacji Medycznej, czynny w dni powszednie w godzinach od 16 do 21 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00, tylko w sprawach związanych z ewentualnymi pytaniami związanymi z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 690 407 028


ZAKAŻONY / Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
Powiadamia właściwy Dziekanat:
Telefony alarmowe tylko w wyznaczonych godzinach

 1. Wydział Lekarski
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6304
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 031
   • e-mail alarmowy: covid.2dzieklek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci medycyny
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 2. Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6006
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 030
   • e-mail alarmowy: covid.1wydzlek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci stomatologii
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 3. Wydział Farmaceutyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.farmacja@umlub.pl
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 6700
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 032
   • e-mail alarmowy: covid.wnoz@umlub.pl
 5. Wydział Nauk Medycznych
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 7503
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 573 794 334
   • e-mail alarmowy: covid.wnm@umlub.pl
 6. ERASMUS
  • Dotyczy: studenci programu ERASMUS
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl


Teleporada medyczna dla studentów w czasie pandemii COVID-19
Jeżeli nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem POZ, nasi lekarze są dostępni pod telefonem zgodnie z poniższym grafikiem:


dr Grzegorz Mizerski
Poniedziałek
13:00-16:00

Czwartek
8:00-12:00
tel. 81 524 78 32
lub
690 407 026

dr Tomasz Zaborowski
Wtorek
13:00-16:00
tel. 81 524 78 32
lub
690 407 026

dr Krzysztof Jankowski
Środa
14:00-16:00

Piątek
9:00-11:00
tel. 81 524 78 35

dr Arkadiusz Koszarny
Środa
17:00-21:00

Piątek
17:00-21:00
tel. 501 223 417


Pomoc doraźna świadczona telefonicznie przez lekarzy naszego Uniwersytetu polega na udzieleniu podstawowej porady medycznej i przekazaniu najważniejszych informacji oraz wskazówek odnośnie postępowania w przypadku wystąpienia objawów COVID-19. Studenci z podejrzeniem COVID-19 będą kierowani do kontaktu z lekarzem POZ.
Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy!

Szanowni Państwo,

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium sąsiedniego kraju uruchamiamy zbiórkę potrzebnych artykułów dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne artykuły można dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznej (hol na parterze), przy ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, począwszy od niedzieli 27.02.2022 r. - codziennie w godzinach 9.00-21.00.

Lista potrzebnych produktów poniżej:

 • ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.
 • KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.
 • ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.
 • NOWE koce i śpiwory, kołdry, ręczniki, środki higieniczne dla kobiet i dzieci, dla dzieci - czekolady i słodycze.
Bardzo dziękujemy za wsparcie.

JM Rektor i społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


kontakt
-->